Søknad støttemur

Forstøtningsmur som ligger minst meter fra nabogrensen, kan være inntil m høy uten at du må søke. Terrengendringer kan være fyllinger av masse, planering, graving, masseuttak, steinbrudd eller sprengning av terrenget. Mur med høyde inntil m og avstand til nabo- grense på .

Sidemuren (mur mot nabo) vil heves cm innerst ved husvegg og ca m ytterst v bilvei (der hagen er på sitt laveste). Søknad om støttemur/varige konstruksjoner er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven PBL § 20-1. Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i plan- . Skal man etablere støttemurer eller fyllinger langs grense mot nabo er.

Mer informasjon om om hvilke tiltak som kan føres opp uten å søke, samt informasjon om andre endringer som vil gjøre det enklere for den som ønsker å bygge, . Støttemur mot vei med høyde over m skal i følge Samferdselsetatens retningslinjer/normer. Skal vi sette opp støttemur, må vi søke på nytt. Naboar bør samarbeida om utføringa, slik at murane vert tilpassa til kvarandre. Mur med høgd opp til m og avstand til nabo-. I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere . Alt dette kan boligeiere sette i gang med uten hverken å søke kommunen.

I tillegg kan støttemur på inntil meter oppføres uten søknad hvor . Du kan endre terrenget og sette opp støttemur nærmere grensa etter søknad med nabovarsel, men det vil fortsatt være et krav at hele . Med støttemur mener vi konstruksjon i forbindelse med sikring eller. Mur som er høyere eller nærmere enn dette krever søknad. Hvor poenget er å hindre utrasing, kan naboen innvende at en mur vil tjene . Generelt sier reglene at du uten søknad står fritt til å endre terrenget m i småhusbebyggelse, og bare m dersom husene ligger så tett at . Avstand mellom støttemur og ytre veikant av kommunal veg (inkludert fortau) er ikke mindre enn 1. Så stor garasje kan du snart bygge – uten å søke. Les hva du må søke om i de mest populære hyttekommunene her.

Byggesak har laget en veiledning som samler en del opplysninger/skjema man trenger om man skal søke selv. Hvis det i reguleringsplan eller kommuneplan er fastsatt byggegrense på din tomt så gjelder den for alle støttemurer høyere enn meter.

Leave a Reply