Sfp faktor ventilasjon

SFP står for Specific Fan Power (spesifikk vifte-effekt) og er et mål på den elektriske. Krav til ventilasjonsanlegg har tradisjonelt vært rettet mot luftmengder,. Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg (SFP):.

Koordinering mellom fag: Kilde: Systemair . For å klare kravet til maksimal SFP-faktor, må du ha kontroll på trykkfall i anlegget. Illustrasjon av kanaltnett i ventilasjonsanlegg . Mens det er detaljerte beskrivelser og presiseringer for en rekke andre forhold i NS37gjelder dette ikke for SFP.

Vedlegg 4: SKJEMA FOR BESTEMMELSE AV SFP-INDIKATOR (Specific Fan Power) FOR ANLEGG 36. Elektrotekniske målinger gjøres på inntak til . BoComfort boligventilasjon er energibesparende og gjenvinner opptil av varmen med en SFP-faktor på under 1. På hjemmesiden så står det bare Moderne teknologi gir lav SFP-faktor (spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegget). Figur viser forskjellige kurver som angir hvor god eller dårlig SFP-faktoren er ved . SFP-faktoren for en typisk nyere mekanisk ventilert. SFP ved dimensjonerende forhold eller aggregatuttak for VAV-ventilasjon.

Balansert ventilasjon og kjøkkenventilator. Reduksjon av SFP-faktoren som et tiltak for å redusere energiforbruket til ventilasjon er.

Ineffektive ventilasjonsanlegg skaper store ekstrakostnader for mange bedrifter. Fokus på SFP-faktor ved installasjon av nye anlegg er et skritt i riktig retning . SFP-faktor -Spesific Fan Power beskriver viftens effektforbruk i forhold til levert. TEK anviser SFP til kw(m3/s) eller bedre, for passivhus er kravet = 5. Prosjekterer du med naturlig ventilasjon kan du få til god nok.

Med krav til spesifikk vifteeffekt (SFP-faktor) på. I et moderne kontorbygg utgjør som regel årlig energibehov til ventilasjon og. SFP-faktor ventilasjonsanlegg, kW/(m3/s). Det er SFP-faktoren i driftstiden som evalueres. Hvis bygningen har flere ventilasjonanlegg beregnes en midlere SFP-faktor basert på luftmengden i driftstiden.

KTE KRAV TIL ENERGIØKONOMISKE VENTILASJONSANLEGG ØKER. Valg av Villavent balansert ventilasjon med høy effektiv varmegjenvinning er sannsynligvis. Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg (SFP-faktor):. Dagens boliger er svært tette, og krever god ventilasjon. Ener Produkt as er totalleverandør innen ventilasjon,.

Ny vifteteknologi gir enda lavere spesifikk vifteeffekt (SFP-faktor) og lydnivå. Innregulering av luftmengder ved normal-, minimums- og forsert ventilasjon . Enova tilbyr tilskudd til balansert ventilasjonsanlegg under forutsetning av at arbeidet utføres av fagfolk. Flexit er Norges ledende leverandør av boligventilasjon og er svært. Temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner ventilasjon: 80. Dette gjelder krav til SFP-faktor (spesifikk vifteeffekt for ventilasjon) på for.

Naturlig ventilasjon med varmepumpe er en lite miljøriktig. Grunntanken bak behovsstyrt ventilasjon er å ventilere og klimatisere akkurat. Balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning og bruk av.

Balansert behovsstyrt ventilasjonsanlegg med høy gjenvinning (+) og lav SFP-faktor. Når UBF bruker begrepet behovsstyrt ventilasjon i dette dokumentet, omfatter det kun systemer der luftmengden blir regulert. Ny og gammel K-faktor legges inn i egne kolonner på VAV-kontrollskjema.

Leave a Reply